ชื่อบทความ : ID03 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกรในตำบล

พื้นที่            : ตำบล หินลาด  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์  

 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ ในการจัดแจงแบ่งงานให้ โดยทำการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และเพื่อลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดอีกด้วย โดยในเดือนนี้ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลงในแอพพิเคชั่น U2T นั้นเอง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อหลายๆคนทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่เห็นได้ชัดคือผู้คนที่เดินทางไปทำงานที่อื่นกลับมาพักอาศัยและทำงานที่บ้านจึงทำให้ในพื้นที่ในขณะนี้มีประชาชนที่ทำงานด้านเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งพืชที่ประชากรในชุมชนนิยมปลูกได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และที่ขาดไม่ได้เลยคือการปลุกข้าว จากการที่ได้ลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรในชุมชนพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบเจอคือ 1.เกิดปัญหาดินเค็ม ขาดความอุดมสมบูรณ์ 2.ขาดแคลนน้ำมากที่สุด เนื่องจากดินเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ สภาพดินของชุมชนเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหารดังนั้นการปรับปรุงดินจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ให้โครงสร้างของดินดี ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม่ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่าง ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นสำคัญ จึงต้องอาศัยการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำและในชุมชนก็มีการขุดสระน้ำไว้ใช้ในชุมชนเมื่อยามแห้งแล้งและใช้ในการเกษตรอีกด้วย

ผลสรุปการทำงานในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ3-4 คนเพื่อจะลงพื้นที่ได้สะดวกและไม่เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก โดยการลงพื้นที่สำรวจผ่าน Application U2T  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเน้นไปในการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น จากการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นพบว่าเกษตรกรคืออาชีพหลักๆของคนในตำบลและพบเป็นจำนวนมาก เกษตรกรนั้นคือผู้ทำงานในที่ดินหรือที่นา ผู้ที่อาศัยที่ดินที่นา เพื่อเพาะปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ ต่อมาขยายความรวมไปถึงผู้ที่ใช้แหล่งน้ำทำประมงด้วย หรือที่นิยมเรียกกันคือชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวประมง และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า แม้ว่าปัจจุบันอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างรายได้ปลายกลางไปจนถึงรายได้ที่ต่ำ แต่ก็เป็นอาชีพที่ช่วยจุนเจือครอบครัวได้ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

อื่นๆ

เมนู