ดินที่อาศัยภูมิใจไม่น้อย  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการณ์ของตำบลหินลาดและตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการดูแลของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเพื่อสืบสานสิลปะเครื่องปั้นดินเผา

ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ที่ศาลากลางหมู่บ้านม.2บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาดได้จัดกิจกรรมอบรม ตามเป้าหมายที่8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพโดยการอบรมเชิงปฎิบัติงาน เรื่องเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นระยะแรกมีเนื้อหาเบื้องต้นคือ

-การปั้นดินขึ้นรูปด้วยมือ

-การปั้นขึ้นรูปแบบเส้น

-การปั้นดินด้วยแป้นหมุนอัตโนมัติ

ดินคือหัวใจหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเป็นแหล่งที่ขุดค้นพบซากเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบเป็นจำนวนมากและพบแหล่งเตาเผาโบราณอีก2แห่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าบริเวณอำเภอบ้านกรวดนั้นเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ และมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดินในพื้นที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องใช้เครื่องเครื่องสอยใครัวเรือนในสมัยก่อนนั้นจะใช้ดินในพื้นที่ไม่ได้ผสมอะไรลักษณะของดินอำเภอบ้านกรวดมีธาตุเหล็กมาก ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยนำมาผสมกับดินอุตสาหกรรมหรือดินดำ(ดินคอมพาวด์) ในอัตราส่วน 1:1  คือดินบ้านกรวด 50% และดินอุตสาหกรรมดินดำ(ดินคอมพาวด์)เพื่อการลดต้นทุนในการผลิตและยังได้ใช้วัตถุดิบในตำบลเพื่อต่อยอดให้ชาวบ้านต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานจากดินที่มีอยู่ในพื้นที่นับเป็นความภูมิใจของคนในอำเภอบ้านกรวดจึงทำให้มีความสนใจที่จะร่วมมือสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านการปั้นดินและการสร้างงานเครื่องเคลือบบ้านกรวดให้ยังมีอยู่และยังสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอิกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู