ชื่อบทความ: เกษตรกรในท้องถิ่น 

ชื่อผู้ทำบทความ : ภัทสุดา ตาริก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่การทำงาน ผ่าน Application U2T โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นหมู่มากเพื่อความปลอดภัยด้วย

โดยการสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจในกลุ่มของเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลหินลาดนี้พบผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมาก และยังมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) จึงทำให้ผู้ที่เคยทำงานต่างจังหวัดกับมาบ้านและทำอาชีพเกษตรกรเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง ทั้งยังจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย เกษตรกร นั้นมาจากคำภาษาสันสกฤต ๒ คำ คือ เกฺษตฺร แปลว่า ที่ดิน ที่นา กับ กร แปลว่า ผู้กระทำ ผู้สร้าง เกษตรกร จึงมีความหมายตรง ๆ ว่า ผู้ทำงานในที่ดินหรือที่นา หมายถึง ผู้ที่อาศัยที่ดินที่นา เพื่อเพาะปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ ต่อมาขยายความรวมไปถึงผู้ที่ใช้แหล่งน้ำทำประมงด้วย เกษตรกรเป็นคำรวมที่ใช้เรียก ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวประมง และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ถึงแม้ปัจจุบันเกษตรกรที่มีฐานะมักมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง แต่สำหรับเกษตรกรที่มีฐานะปานกลางและค่อนข้างต่ำถึงยากจนมักเช่าที่ดินทำกินมากกว่า สำหรับในประเทศไทยพบว่าฐานะของเกษตรกรมีรายได้ลดลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อาชีพเกษตรกรก็ยังเป็นอาชีพที่จำเป็นเพราะผลผลิตจากเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว  ยางพารา อ้อย มัน และสัตว์ต่างๆ เป็นสิงที่บริโภคและจำหน่อยได้เพื่อการดำลงชีวิตของผู้คนสืบไป

   ผลสรุปการทำงานในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ3-4 คนเพื่อจะลงพื้นที่ได้สะดวกและไม่เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก โดยการลงพื้นที่สำรวจผ่าน Application U2T  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเน้นไปในการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น จากการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นพบว่าเกษตรกรคืออาชีพหลักๆของคนในตำบลและพบเป็นจำนวนมาก เกษตรกรนั้นคือผู้ทำงานในที่ดินหรือที่นา ผู้ที่อาศัยที่ดินที่นา เพื่อเพาะปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ ต่อมาขยายความรวมไปถึงผู้ที่ใช้แหล่งน้ำทำประมงด้วย หรือที่นิยมเรียกกันคือชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวประมง และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า แม้ว่าปัจจุบันอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างรายได้ปลายกลางไปจนถึงรายได้ที่ต่ำ แต่ก็เป็นอาชีพที่ช่วยจุนเจือครอบครัวได้ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

อื่นๆ

เมนู