บทความ
เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ID03- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุรเดช ชินรัมย์

ประเภทนักศึกษา

ซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งแรกของผม จะเป็นการลงพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูลตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ ที่สามารถส่งออกสิ่งของอุปโภค บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยภายในชุมชน ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 1,319 ครัวเรือน และในการปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแยกตรวจสอบ สำรวจแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผมได้อยู่กลุ่มที่ 1 ได้รับมอบหมายสำรวจหมู่บ้านดังนี้
1)หมู่ 1 ถนนน้อย 2) หมู่ 2 ละหานทรายเก่า 3) หมู่ 3 ละหานทรายใหม่ 4)หมู่ 4 หินลาด 5)หมู่ 5 หินลาด 6)หมู่ 6 หินลาด 7)หมู่ 7 หนองม่วง 8)หมู่ 8 โนนค้อ 9)หมู่ 9 หินลาด

ผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของบ้านระหารทรายเก่า พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็คือ การว่างงานของคนในชุมชน การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมถึงความยากจนของคนในชุมชน บางหลังคาเรือนที่ลงสำรวจจะเห็นได้ชัดเลยว่า ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง เนื่องจากบุตรหลานได้เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่กันหมด อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือ อาชีพเกษตรกรรม จะมีทั้งการทอผ้า ทอเสื่อ จักสาร ปลูกอ้อย  ทอผ้า เลี้ยงจิ้งหรีด เลียงสุกร เพื่อที่จำสามารถนำมาอุปโภค บริโภค และจัดจำหน่ายได้

ในส่วนต่อมาจะเป็นทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาชีพของคนในแต่ละชุมชน จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีการหารายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากการทอผ้าไหม การทอเสื่อ  ชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีความเป็นกันเอง มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

อื่นๆ

เมนู