ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในตำบลหินลาด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานของทีมงานเป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มหน่วยงาน อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่มลูกจ้างโครงการ ซึ่งจะแบ่งเป็น บัณฑิตจบใหม่ 3 ราย  นักศึกษา 3 ราย และประชาชน 3 ราย โดยข้าพเจ้าได้ตอบแบบสอบถามคือประเภทบัณฑิตจบใหม่ และแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อีกทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติงานและลงพื้นที่สอบถามในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อทำแบบสอบถามอีกด้วย

สรุปผลการทำงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการสัมภาษณ์ประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

         

         

         

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู