1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID03-การถอดอัตลักษณ์ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาใน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บนโต๊ะอาหาร

ID03-การถอดอัตลักษณ์ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาใน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บนโต๊ะอาหาร

ข้าพเจ้านายกรวิทย์  มันอาษา

 

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยทำการถอดอัตลักษณ์ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาใน  ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ร่วมสมัย

ข้าพเจ้าเริ่มจากการถอดลวดลายจากผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของจริงผ่านโปรแกรม illustrator

จากนั้นข้าพเจ้าได้นำ ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ซึ้งมีลายหวี ลายคลื่นน้ำ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  มาออกแบบ ตัดทอน ลดรายละเอียดบางส่วนและจัดวางใหม่ ให้เหมาะกับชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ดูสบายตาน่าใช้สอย  สีที่ใช้ สีม่วง

ข้าพเจ้าได้ลวดลายที่ได้ทำการออกแบบและพัฒนาแล้วมาวางลงในชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารโดยทำเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อให้เห็นชัดถึงรูปลอกเซรามิกส์ว่าวางลงบนชุดผลิตภัณฑ์แล้วนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด และให้เห็นว่าเมื่อผลิตตามกระบวนการเซรามิกส์และจะออกมาดังภาพ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบซึ้งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดและสามารถผลิตได้จริง

 

จากนั้นข้าพเจ้าได้ทำ sketch design ก่อนทำการผลิตจริงตามกระบวนการเซรามิกส์

ผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการผลิต

ข้าพเจ้าหวังว่าบทความชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพได้

อื่นๆ

เมนู