สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนตุลาคมได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดิฉันได้รับผิดชอบให้เก็บข้อมูลสารสนเทศหัวข้อที่ 9 เรื่องหน่วยงานภาครัฐ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่)

                ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบให้เก็บข้อมูลสารสนเทศหัวข้อที่ 9 เรื่องหน่วยงานภาครัฐ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่) ก่อนลงพื้นที่ทางอาจารย์ประจำตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมผ่าน Google Meet เพื่ออธิบายรายละเอียดในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามให้ฟังอย่างชัดเจน ว่าต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งในเว็บhttp://u2t.bru.ac.th/u2t-news/research-u2t-sroi/ จะมีแบบสอบถามทั้งหมด 11 หัวข้อ มีทั้งแบบสอบถามที่เป็นไฟล์ WORD และ Google Forms  จากนั้นทางทีมงาน U2T ตำบลหินลาด ได้มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อแบ่งหัวข้อในการสำรวจแบบสอบถาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องมีการแบ่งงานกัน เพื่อลดการรวมกลุ่มกัน ในวันที่ลงพื้นที่คือ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้เดินทางออกจากบ้านไปตำบลหินลาดตั้งแต่เช้าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันก็ทำการอธิบายแบบสอบถามหัวข้อที่ 9 หน่วยงานภาครัฐให้กับนายกิตติ  เด็ดประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่ สังกัด/หน่วยงาน   กระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไปในแบบสอบถาม จากนั้นก็ให้ท่านกรอกแบบสอบถาม  เมื่อท่ากรอกแบบสอบถามเสร็จก็ได้มีการตรวจดูความถูกต้อง จากนั้นดิฉันก็ได้ไปถ่ายภาพกับเพื่อนตรงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่ จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันเพื่อเดินทางกลับบ้าน

             จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสารสนเทศแบบสอบถาม U2T-SORI  หัวข้อที่ 9 เรื่องหน่วยงานภาครัฐ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหานทรายใหม่) ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่อไป

ภาพกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู