ชื่อบทความ : ID03 การเปลี่ยนแปลงจากโครงการสู่ชุมชน

พื้นที่            : ตำบล หินลาด  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์  

ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนตุลาคม  2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การทำงานของทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

       โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานคือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ในการประเมิน ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่ม อปท. โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือนายคำรณ  สิมวิเศษ ดำรงตำแหน่งกำนัน ในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ชุมชนได้รับประโยชน์การเปลี่ยนแปลง/สร้างโอกาสในระดับใด หลังจากนั้นข้าพเจ้านำข้อมูลลงไปกรอกใน Google form

       สรุปการทำงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เป็นการปฏิบัติงานในโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 กลุ่ม และข้าเจ้าได้ตอบแบบสอบถามในกลุ่ม อปท. ซึ่งเป็นการสอบถามการเปลี่ยนแปลงจากโครงการสู่ตำบล ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการประสานงานในการดำเนินกิจกรรมกับชุมชนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ลงไปในแบบสอบถาม อีกทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติงานและไปสอบถามในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอีกด้วย

         

 

อื่นๆ

เมนู