ติดตามแบบสอบถาม U2T Social Return On Investment : SROI
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางทีมตำบลได้มีการเริ่มประชุมและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับ แบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI โดยอาจารย์ประจำตำบลได้มีการชี้แจงในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
สำหรับแบบสอบถามดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสำรวจทั้งหมด 11 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ตำบลเป้าหมาย 2) ลูกจ้างโครงการ 3) ครอบครัวลูกจ้าง 4) ชุมชนภายใน 5) ชุมชนภายนอก 6) อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7) เจ้าหน้าที่โครงการ 8) ผู้แทนตำบล 9) หน่วยงานภาครัฐ 10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 11) เอกชนในพื้นที่ ทีมตำบลจึงได้มีการแบ่งกลุ่ม และหน้าที่การทำงานตามกลุ่มเป้าหมายข้างต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมตำบลและประชาชนในพื้นที่

 

และฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนกลุ่มเป้าหมายลูกจ้างโครงการ ที่ได้มีการแยกออกไปอีก 3 กลุ่ม คือ ตัวแทนนักศึกษา 3 ราย บัณฑิต 3 ราย และประชาชน 3 ราย ที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงในเอกสารก่อน โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ลูกจ้างแต่ละคนได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด แล้วนำส่งอาจารย์ประจำตำบล เมื่ออาจารย์ได้ตรวจสอบแล้ว จึงได้รวบรวมเอกสารกลุ่มบัณฑิต 3 ราย กรอกลงระบบในเว็บไซต์โครงการต่อไป
สรุปการทำงานในเดือนตุลาคมนี้ ได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามดังกล่าว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ทั้งนี้ ทีมตำบลก่อนลงพื้นที่และเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ทีมตำบลทุกคนได้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู