ข้าพเจ้านางสาวเสาวรส แสนดี ประเภท กพร. รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ ทำให้การทำงานของทางทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานคือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ในการประเมิน ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่มชุมชนภายนอก โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือ นางเกษร แผลงงาม ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กลุ่มของชุมชนภายนอกจะได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด หลังจากที่ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว จากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดไปกรอกลงใน Google form

        

อื่นๆ

เมนู