ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับลวดลายมาจากไหและแจกันบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการกำหนดขนาดความกว้าง,ยาว,สูง ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้พอดีกับขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยได้ทำการเลือกแบบที่ต้องการมา 1 แบบจาก 5 แบบ เพื่อนำมาพัฒนาต่อ โดยได้ใส่ลวดลายของแจกัน,ไห บ้านกรวด เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์อันเด่นชัดที่พบได้ทั่วไปของบ้านกรวด เช่น ลายหวี,โค้งละย้า,ขีด,กากบาท เป็นต้น อีกทั้งยังออกแบบโลโก เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือในการค้าขาย และจะเป็นเหมือนหน้าตาของพ่อค้าแม่ค้า

                                       

 

               ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดและได้มีการประยุกต์ลวดลายให้มีความแปลกใหม่เพื่อเข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ ก่อนหน้านั้นจึงได้ทำการถอดลายออกมาจากไหหรือแจกันบ้านกรวด หรือเรียกอีกอย่างว่า การถอดสัณญะ เมื่อได้มาแล้วจึงใช้โปรแกรม AI(Adobe Illustrator) ในการสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์และใส่ลวดลาย ข้าพเจ้าได้จัดองค์ประกอบให้เหมือนกับไห,แจกัน เมื่อได้มองมาที่กล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะดูออกว่าเป็นอะไรนั่นเอง

                                                                      

 

                                     

ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็จะพบปัญหาในการพับกล่องบรรจุภัณฑ์ เรื่องของขนาดและมุม จึงต้องมีการปรับขนาดเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และหลังจากนี้จะต้องทำการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟออกมาให้มากเพียงพอต่อการบรรจุขายสู่ออกตลาดชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู