ID03 : แบบสอบถามกลุ่มลูกจ้างโครงการ

ข้าพเจ้า นายธนกฤต พูนวิเชียร ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก จึงต้องแบ่งกลุ่มการทำงานกันเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก ซึ่งกิจกรรมที่ทำในเดือนนี้คือกิจกรรมการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เป็นการทำแบบสอบถามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

การสอบถามครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำแบบสอบถามด้วยต้นเองโดยเป็นแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มลูกจ้างโครงการจะแบ่งเป็น 9 ราย ได้แก่ ประชาชน 3 ราย บัณฑิตจบใหม่ 3 ราย และนักศึกษาอีก 3 ราย โดยข้าพเจ้านั้นได้ตอบแบบสอบถามในประเภทนักศึกษาซึ่งคำถามจะถามในสิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่างๆ ข้าพเจ้าคิดว่าการประเมินนี้ส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ อีกทั้งโครงการนี้ยังพัฒนาไปในทางที่ดีอีกด้วย

สรุปการทำงานประจำเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก จึงต้องแบ่งกลุ่มการทำงานกันเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก ซึ่งกิจกรรมที่ทำในเดือนนี้คือกิจกรรมการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งแบบสอบถามนั้นจะมีทั้งหมด 11 หัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และการทำงานเป็นไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู