ชื่อบทความ : แบบสอบถาม U2T-SROIลูกจ้างโครงการ

พื้นที่    :    ตำบล.หินลาด  อำเภอ. บ้านกรวด จังหวัด. บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  : นางสาว วนิชยา  หอมขจร

          ข้าพเจ้า นางสาว วนิชยา  หอมขจร  ประเภทประชาชน ( ID03) ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางอาจารย์และทีมงานได้มีการประชุมและแบ่งทีมงานลงพื้นที่ทำ แบบสอบถาม U2T-SROI โดยข้าพเจ้า ได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับลูกจ้างโครงการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นี้ ทำให้การทำงานของทางทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

แบบสอบที่ได้นำมาทำการประเมินมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ได้รับผลประโยชน์และมีการเปลี่ยนแปลงในระดับใด

จากการสอบถามที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสำรวจมาผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงของลูกจ้างโครงการถือว่ามีการรับผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงที่ดีและทำคุณภาพชีวิตของโครงการดีขึ้นในหลายๆด้าน เช่น

 • การเงิน –ลูกจ้างโครางการทำงานกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ก็มีเงินเดือนในการจ้างงานทำให้ลูกจ้างในโครงการมีเงินเก็บและใช้จ่ายในครอบครัวา
 • ได้รับความรู้ในหลายๆด้าน ทางโครงการได้ให้อบรม เกี่ยวกับ เช่น การเงิน การเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สังคมแบบมีส่วนร่วม1.ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  สิ่งที่ได้ปฏิบัติคือ เช่น-การประเมินศักยภาพตำบล-การสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19– การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)– การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 Week)– กิจกรรมพัฒนาตำบล 4 ด้าน ได้แก่– การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ– การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)– การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)

  – การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

  2.การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ/การเงิน

  -เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ทำให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวและใช้จ่ายในด้านต่างๆ

  -และมีการเก็บเงินออมบางส่วน

  สรุป

 • การทำงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เป็นการปฏิบัติงานในโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 กลุ่ม และข้าเจ้าได้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มลูกจ้างโครงการ ซึ่งจะแบ่งเป็น บัณฑิตจบใหม่ 3 ราย  นักศึกษา 3 ประชาชน ราย ซึ่งข้าเจ้าได้ตอบในส่วนของประชาชน ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้แสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปในแบบสอบถาม อีกทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติงานและไปสอบถามในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอีกด้วย
 • จากแบบสอบถาม U2T-SROI  ลูกจ้างโครงการถือว่ามีการรับผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีเงินเดือนมาเลี้ยงดูครอบครัวทำให้คุณชีวิตดีขึ้นมีเงินนำเก็บออมไว้บางส่วนส่วนในด้านการทำงาน จากข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของแบบสอบถามมีดังนี้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการถือว่าเป็นโครงที่ได้เข้ามามีบทบาทที่ในชุมชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบล เช่น
  • การพัฒนาสัมมาชีพในตำบลและสร้างอาชีพใหม่
  • การยกระดับสินค้าOTOP
  • การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน
  • การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

อื่นๆ

เมนู