ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในตำบลหินลาด โดยในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2564 ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทางทีมงานและคณะอาจารย์ได้อบรมให้ชาวบ้านในตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณค่าและยังเพิ่มราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น โดยการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ เป็นการดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมา เพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และในการคิดออกแบบในครั้งนี้ได้ให้นักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรม AI เพื่อนำมาถอดแบบพร้อมปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑ์ และในเดือนพฤศจิกายนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน จากนั้นได้จัดซื้อวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชุมชนที่คนในชุมชนต้องการ คือ จอบ เสียม มีด ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้ คราด เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ทางชุมชนต้องการ คือ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ซึ่งทางทีมงานได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน

สรุปผลการทำงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จากการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่เกิดความไม่สะดวก แต่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการทำกิจกรรมประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

         

         

         

         

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู