ข้าพเจ้านางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวตำบลหินลาด ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้คือการที่ทางทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ได้เข้าไปอบรมให้ขาวบ้านตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาดหมู่ 4 บ้านหินลาดหมู่ 5 บ้านหินลาดหมู่ 6  บ้านหนองม่วง 7 บ้านโนนค้อ หมู่ 8 และหินลาด หมู่ 9 โดยแต่ละหมู่บ้านจะส่งตัวแทนมาเพื่อทำการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณค่าและยังเพิ่มราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเต็มที่ จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 5 กลุ่ม  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและยังเป็นการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสควิด 19  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดูแลให้คำปรึกษาในกลุ่มบ้านละหารทรายใหม่ หมู่ 3 การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ ทางทีมงานได้ให้โจทย์แก่ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และในการคิดออกแบบในครั้งนี้จะมีนักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรม เพื่อนำมาถอดแบบพร้อมปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑออกมาเลย

ผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  ทางทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ห้แก่ชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้านการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นี้ ทางทีมงานได้ให้โจทย์แก่ชาวบ้านในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์คือต้องออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเอาเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่น และในการคิดออกแบบในครั้งนี้จะมีนักศึกษานำเอาสิ่งที่ชาวบ้านออกแบบไปเขียนในโปรแกรม เพื่อนำมาถอดแบบพร้อมปริ้นออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นชิ้นบรรจุภัณฑ์ออกมาเลย

 

ลิงก์วิดีโอ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู