ชื่อบทความ : ID03 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

พื้นที่            : ตำบล หินลาด  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์  

ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนพฤศจิกายน  2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การทำงานของทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

       โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564 ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องเคลือบดินเผา โดยดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสื่อถึงผลงานในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ในการทำกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเอาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่มาสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยมีทีมงานU2Tประจำแต่ละกลุ่มคอยดูแลให้คำปรึกษา หลังจากได้แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ทีมงานU2Tที่เป็นกลุ่มนักศึกษาก็จะนำแนวคิดไปออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ แล้วปริ้นออกมาแล้วให้แต่ละกลุ่มประกอบกล่องบรรจุภัณฑ์ของตน

       สรุปการทำงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับชาวบ้าน โดยให้ดึงเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาสร้างบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น และบ่งบอกที่ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และพัฒนาทักษะแนวคิดให้กับชาวบ้านเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู