ข้าพเจ้านาย สุรเดช ชินรัมย์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับลวดลายมาจากไหและแจกันบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมอบรมให้กับชาวบ้าน ในเรื่องของการสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่สินค้าและจำหน่าย ที่ตำบลหินลาด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยได้ใช้โปรแกรม AI(Adobeillustator) ในการออกแบบให้กับชาวบ้าน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำการให้แต่ละหมุ่ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมทำกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และทำการสวมหน้ากากอนามัยทุกเวลาในการปฏิบัติงาน

เริ่มแรกได้ทำการเปิดพิธีงาน โดยมีคณะอาจารย์เป็นพิธีกรในการดำเนินงาน จากนั้นได้ทำการแจกแบบฟอร์มให้กับชาวบ้านเพื่อสอบถามชาวบ้าน และทำการแบ่งกลุ่มเพื่อกระจายทีมงานให้ไปเป็นผู้ช่วยให้กับชาวบ้าน ข้าพเจ้าได้สอบถามถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่และตำบลหินลาดเพื่อการออกแบบโลโก้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยให้ชาวบ้านวาดลงในกระดาษ ความต้องการของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าจึงได้รวมเข้าด้วยกันโดยมี ผ้าไหมและแจกันซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ชัดเจน และได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า ดัยละออ แปลความหมายประมาณว่าดินสวย ดินดี

 

จากการนำข้อมูลมาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลหินลาด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด กลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู