ข้าพเจ้า นายธนกฤต พูนวิเชียร ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ชาวตำบลหินลาด ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม  2564  สถานที่คือศาลาประชาคม บ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงานทางทีมงานได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้านกลุ่มที่ข้าพเจ้าดูแลให้คำปรึกษานั้นจะเป็นบ้านละหานทรายเก่าหมู่ 2 และบ้านหนองม่วงหมู่ 7 ในการออกแบบครั้งนี้ทางชาวบ้านจึงได้ดึงเอกลักษณ์ของปราสาทถมอมารวมกับบรรจุภัณฑ์ และเกิดบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามขึ้นมา อีกทั้งทางทีมงานที่เป็นนักศึกษายังได้นำรูปแบบที่ชาวบ้านออกแบบมาทำในโปรแกรม AI เพื่อที่จะนำมาปริ้นให้ชาวบ้านได้ดูผลงานของตนเองอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู