สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนธันวาคมได้มีการจัดทำรายงานตำบล TSI ภาพรวมตลอดทั้งโครงการ ตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการทำรายงานตำบล TSI ภาพรวมตลอดทั้งโครงการ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนเริ่มการทำงานได้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ประจำตำบล จากนั้นทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมผ่าน Application Line  เพื่อประสานงานที่ได้รับมอบหมายให้รวดเร็ว ทันต่อเวลลาในการทำงาน และได้ศึกษารายละเอียดก่อนที่จะลงมือทำงาน ว่าจะต้องใส่ข้อมูลอย่างไรลงในงาน ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงประเด็นกับหัวข้อของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยตอนแรกเริ่มของการทำงานนั้นภายในส่วนของชิ้นงานจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในชิ้นงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลพื้นที่ตำบล  TPMAP  ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ การพัฒนาพื้นที่(โจทย์พื้นที่ กิจกรรมที่ดำเนินการ) กลไกการดำเนินงาน ผลลัพธ์ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม และข้อเสนอแนะ โดยได้มีการช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลตลอดทั้งระยะเวลาที่ดำเนินโครงการเป็นภาพขนาดใหญ่ก่อน  ในการวิเคราะห์นี้จะทำให้มองเห็นถึงความหลากหลายของโครงการ ต่อมาก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีขนาดแคบลงเพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่กระชับ ได้ใจความและชี้ไปถึงประเด็นที่ต้องการได้อย่างละเอียด ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ของชิ้นงาน ลำดับถัดมา เมื่อได้ข้อมูลตรงกับความต้องการแล้ว จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงให้ได้ใจความที่อ่านง่ายตกผลึกได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ดี จากนั้นก็นำสารสนเทศใส่ลงไปในชิ้นงานที่เตรียมไว้ ตัดต่อด้วยโปรแกรม Photoshop ให้สวยงาม ลำดับต่อไป ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร คำถูกผิด ส่งให้อาจารย์ประจำตำบลดู เพื่อจะได้ให้อาจารย์ได้เห็นชิ้นงานที่ทำ ว่ารายละเอียดข้อมูลที่ใส่ลงไปในชิ้นงาน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เมื่ออาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องให้แล้ว นำชิ้นงานส่งเข้า Google Drive ส่งให้มหาวิทยาลัย ต่อไป

          จากการทำรายงานตำบล TSI ภาพรวมตลอดทั้งโครงการ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้มองเห็นรายละเอียดของกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของเนื้อหาในงานที่ได้รับมอบหมาย การร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ ทำให้รายงานตำบล TSI ภาพรวมตลอดทั้งโครงการ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

 

ภาพกิจกรรมงานตำบล TSI ภาพรวมตลอดทั้งโครงการ ตำบลหินลาด

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู