ข้าพเจ้านางสาว
พัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน จากนั้นก็ได้จัดซื้อวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามความต้องการที่ได้สำรวจไว้

ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกในพื้นที่ฐานเรียนรู้หรือเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน วัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยมอบของชุมชนชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9

ผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกในพื้นที่ฐานเรียนรู้หรือเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเพื่อสอบถามว่าต้องการวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน ลิงก์วิดีโอ https://youtu.be/CbJZaZNLRD0

อื่นๆ

เมนู