ชื่อบทความ : ID03 กิจกรรมเสริมสร้าง/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน

พื้นที่            : ตำบล หินลาด  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์  

ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนธันวาคม 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การทำงานของทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

       โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลหินลาด ได้มีการประชุมผ่าน Application Line เพื่อทำการชี้แจงแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยได้ทำการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้ใหญ่บ้าน และนัดวันในการมอบวัสดุอุปกรณ์กับทางผู้ใหญ่บ้านไว้ด้วย  ซึ่งส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชุมชนที่ทางชุมชนทั้ง 9 หมู่ ต้องการ คือ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้ คราด เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาลประจำปี และช่วงวันสำคัญ ให้สะอาด สวยงาม ต่อมาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทางชุมชนต้องการ คือ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้ คราด หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เมื่อทำการสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเสร็จแล้ว ก็ได้มีการสรุปข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจมา และได้ดำเนินการซื้อของที่อำเภอบ้านกรวด เมื่อซื้อของครบถ้วนตามความต้องการแล้ว จากนั้นก็นำของที่ได้ซื้อมาแยกออกเป็นกองๆ ตามอุปกรณ์ที่แต่ละหมู่บ้านต้องการ เพื่อที่จะได้เป็นระเบียบและจดจำง่าย หลังจากนั้นได้นำวัสดุอุปกรณ์ขึ้นรถยนต์เพื่อทำการมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน เริ่มจากเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 

    จากการที่ได้ลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมเสริมสร้าง/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ตำบลหินลาด ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์และแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก ทำให้ได้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับชาวบ้านได้มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อาจารย์ประจำตำบล และชุมชนตำบลหินลาด จึงทำให้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู