ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ทำการสร้างงานประติมากรรมประดับเมืองซึ่งอยู่ในโครงการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาประดับเมือง ติดตั้งประดับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาได้ร่วมกันปั้นงานประติมากรรมประดับเมือง โดยได้รับแบบมาจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวดและจะมีขนาดที่ใหญ่ เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณหน้าอำเภอ ไว้ประดับตกแต่งให้สวยงาม และยังเป็นงานสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะได้ลงมือทำในหน้าที่ของทีมงาน U2Tเด่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีกำหนดการ 13-16 ธันวาคม 2564

                                                               

                                                               

ในการทำงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ขึ้นฐานบนแป้นหมุนไฟฟ้าจากนั้นได้ทำการขดดินเป็นเส้นและขึ้นรูปให้เป็นกระปุกนกขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กจำนวน 9 ชั้น เรียงต่อกันขึ้นไป เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมา อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด และยังได้ขูดขีดลวดลายลงบนชิ้นงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม เมื่อแห้งจะนำเข้าเตาเผาเพื่อทำการเผาบิสกิตและเผาเคลือบเพื่อนำไปติดตั้งถาวรหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด

                                 

สรุปผลการทำงาน อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานและกำลังเร่งให้เสร็จแล้วไวที่สุดเพื่อที่จะนำไปติดตั้งตามสถานที่

อื่นๆ

เมนู