ข้าพเจ้านาย ธนกฤต พูนวิเชียร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าประมาณ 80 % ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการไม่รุนแรง และมีจำนวนหนึ่งอาจไม่มีอาการ (5%-40%) แต่จะเป็นผู้แพร่กระจายโรคได้ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุจึงมีความเสี่ยงสูง จึงควรอยู่บ้าน และให้ลูกหลานเป็นผู้ออกนอกบ้าน ลูกหลานจะต้องเข้าใจว่า อาจจะนำเชื้อมาสู่ท่านได้ การควบคุมป้องกันโรคจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันทั้งตัวเอง ทางทีมงาน U2T ได้รับมอบหมายงาน คือการรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิดในเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้ายโควิด 19  โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางทีมงานได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดูแลป้องกันต้นเอง พร้อมทั้งยังติดตั้งป้ายรณรงค์และป้องกันโควิดตามจุดต่างๆ ภายในตำบล และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน แล้วทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่พระสงค์ที่วัดบ้านละหานทรายเก่า และทางทีมงาน U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 โดยมีหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาด

                                       

สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์โควิด 19 ด้วยการติดป้ายรณรงค์และป้องกันโควิด 19 ทั้ง 9 หมู่ บ้านในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยป้ายที่นำไปติดทั้ง 9 หมู่บ้านนั้นจะเป็นป้ายที่เน้นไปทางการและนำการป้องกัน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อบอกกล่าวชาวบ้านให้ดูแลป้องกันต้นเอง และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้คนในชุมชน และเจลแอลกอฮอล์ ร่วมถึงติดสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด 19 ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารใน ซึ่งชาวบ้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู