ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้า  นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก เวลาลงพื้นที่จึงไปพร้อมกัน 20 คนไม่ได้ จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการลงพื้นที่เพราะจะทำให้ไม่เกิดคนหมู่มากและไม่เสี่ยงต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T โดยข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจในหัวข้อ แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยการสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจและศึกษาหาข้อมูลของแหล่งน้ำในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากภูมิประเทศของตำบลหินลาด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลุ่มน้ำหลากเกิดจากตะกอนลำน้ำ เชิงเขา สภาพพื้นที่พบว่ามีลักษณะเป็นลานตะพักลำน้ำระดับน้ำต่ำ มีความลาดชันร้อยละ 3 ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้เร็วในตอนบนและช้าในตอนล่าง การไหล่บ่าของน้ำผิวดินช้าตามปกติ ระดับน้ำใต้ดินลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง แหล่งน้ำที่สำคัญมีลำห้วย 3 สาย คือ ลำห้วยเสว ,ลำห้วยน้อย ,และลำห้วยโตง มีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำห้วยถมอ นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง คือ หนองน้ำบ้านหินลาด หนองน้ำเล่นหึง  หนองน้ำเสม็ด และหนองหว้า สระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง และสระน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง เป็นต้น ในส่วนของแหล่งน้ำที่ข้าพเจ้าไปสำรวจนั้นคือแหล่งขุดลอกแหล่งน้ำบ้านละหานทรายเก่าซึ่งมีไว้เพื่อการใช้สอยของตนในบ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรเวลาหน้าแล้งให้แก่ชุมชน มีขนาดพื้นที่ 129,500 ตารางเมตร ลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 248,890 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะเป็นหนองน้ำคุณภาพน้ำดี มีน้ำตลอดทั้งปีไม่มีหมด อุณหภูมิน้ำเช้า 25-26  องศาเซลเซียส กลางวัน 38-40 องศาเซลเซียส เย็น  30-35 องศาเซลเซียส

สรุปผลการสำรวจในมิถุนายน 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จนทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจแหล่งน้ำในบ้านระหานทรายเก่า หมู่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสำรวจผ่าน Application U2T แหล่งน้ำบ้านละหานทรายเก่านั้นมีทั้งประปาและแหล่งน้ำที่เก็บไว้ใช้ในยามที่ฝนไม่ตก หน้าแล้ง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ทั้งใช้ในอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ซึ่งช่วงที่ไปลงสำรวจนั้นปลอดภัย เพราะแหล่งน้ำไม่มีผู้คนพลุกพล่าน และการสำรวจผ่านไปด้วยดี

ลิงก์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู