สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนสิงหาคมได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน Application มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับผิดชอบให้เก็บข้อมูลในเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่น เกษตรกรชื่อนางแดง บุตรคาน อยู่ในพื้นที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 9 ท่านจะเชี่ยวชาญในด้านของเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน

             ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงใน Application มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในหัวข้อเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่นทางเข้าของหมู่บ้านจะมีการตั้งด่านเพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับการล้างมือ จากนั้นดิฉันก็ขับรถไปที่สวนของคุณแดง  บุตรคาน  อายุ 42 ปี พื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 5 ไร่ พิกัดละติจูด 14.501727 ลองจิจูด 103.154481 ในพื้นที่ดินได้มีการแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกอย่างชัดเจน ได้แก่ ปลูกฝรั่ง เลี้ยงสุกรหลุม นพค.52  เลี้ยงไก่พื้นบ้าน นพค.52  สระเก็บน้ำในไร่นา ไร่มะสำปะหลัง สวนไผ่กิมซุง สวนไม้ผล และบ้านพักอาศัย โดยพื้นที่ดินแห่งนี้ได้มีการทำธุรกิจกันแบบครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การทำการเพาะปลูก การใส่ปุ๋ย การรดน้ำ การพรวนดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ทางสวนได้มีการจัดทำร้านค้าเพื่อจัดจำหน่ายผลผลิตไว้หน้าบ้าน และมีการส่งออกโดยผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Line Facebook หรือการโทรสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สินค้าที่ทำการส่งออกสู่ผู้บริโภค ได้แก่ ฝรั่งกิมจู 3 กิโลกรัม 100 บาท หน่อไม้สด กิโลกรัมละ 50 บาท หน่อไม้ดอง ขวดเล็ก 10 บาท ขวดใหญ่ 20 บาท ไก่พื้นเมือง นพค.52   และสุกรหลุม นพค.52  จากนั้นคุณแดง บุตรคาน เล่าว่าได้มีการเริ่มทำเกษตรผสมผสานมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว เพราะการทำเกษตรจะสามารถทำให้เราสามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนของเราได้ และยังสามารถต่อยอดเป็นรายได้ประจำครัวเรือน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักที่เพาะปลูกนั้นมีการลงทุนน้อยมาก เนื่องจากเป็นการปลูกแบบธรรมชาติปลอดสารเคมี อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอีกด้วย

             จากการลงพื้นที่สำรวจสวนเกษตรผสมผสานในเนื้อที่ 5 ไร่ ในหมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของคุณแดง บุตรคาน นั้นทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชุมชน และทัศนคติความคิดที่ได้มีการแบ่งสันปันส่วนที่นาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำกิน อีกทั้งยังได้สัมผัสถึงการทำเกษตรที่แท้จริง และได้รับรู้ถึงแก่นแท้ของความรู้สึกที่มีใจในการรักในการทำเกษตร

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู