ชื่อบทความ :  ผู้ที่อยู่แดนไกลจากต่างจังหวัด

 พื้นที่           :  ตำบล.หินลาด  อำเภอ. บ้านกรวด จังหวัด. บุรีรัมย์

 ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาว วนิชยา  หอมขจร  ( ประเภทประชาชน )

หลักสูตร: ID03 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าเเละผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมแบ่งงานและแบ่งหน้าที่สำรวจพื้นที่ชุมชนในตำบลจรเข้มากโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งคัดเนื่องจากโรคโควิด-19ยังคงระบาดและมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทำให้ในการปฏิบัติงานได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล ทาง สป.อว.ได้ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า U2T  (https://cbd.u2t.ac.th/ ) โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยดิฉันได้หยิบยกหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่นมานำเสนอในครั้งนี้

การสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนเกษตรกรในท้องถิ่น อาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านเกษตรแบบผสมผสาน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจไปยังบ้านของนางสุทน บุญทวี อาศัยอยู่บ้านบุหมู่17 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์นางสุทน บุญทวี นั้นได้ทำการเกษตรด้านการปลูกพืชผล โดยการปลูกพืชสวน พืชที่ปลูกถั่วฝักยาว ปลูกพริก ผักบุ้ง ผักชี มะละกอ เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จะนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

สรุปผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จนทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำงานสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลจรเข้มากโดยสำรวจผ่าน Application U2T การสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสำรวจบ้านของนางสุทน บุญทวีนั้นได้ทำการเกษตรด้านการปลูกพืชผล โดยการปลูกพืชสวนโดยปลูกพืชผักสวนครัวผลผลิตที่ได้จะนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพื่อมาใช้สอยในช่วงวิกฤตโควิดในปัจจุบันนี้

เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึง ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่โดยทำการแบ่งกลุ่ง กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน Application U2T

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทีมงานที่ได้ทำการลงพื้นที่และได้ไปสอบถามผู้ที่ย้ายกลับมายังถิ่นฐานของตนเองเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  โดยสาเหตุหลังๆที่ทำให้มีความจำเป็นต้องกับมาอยู่บ้านเกิดของตนเองเนื่องจาก สถานการณ์หลายๆอย่างบีบบังคับ เช่น โรงงานเลิกจ้างเพราะไม่มีงาน  เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่าย และมีความกังวลในการระบาดของโควิดในพื้นที่ที่ทำงาน จึงจำเป็นต้องกลับมาอาศัยอยู่ยังบ้านเกิดของตนเอง

โดยขั้นตอนในการรับบุคคลที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นมีดังนี้

1.ให้บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะกลับมายังบ้านเกิดของตนเอง ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหรือออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 

2.จากนั้นทางเทศบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะทำการจัดรับไปมากักตัวยังพื้นที่ที่ทางเทศบาลได้ทำการจัดหาไว้ให้

โดยพื้นที่ใน ตำบลหินลาดนั้นจะมีสถานที่กักตัวอยู่ 2 ที่ ได้แก่ วัดป่าเทพนิมิตร กับวัดบ้านหินลาด กักตัวเป็นเวลา 14 วันโดยจะมีหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินลาดมาทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19 )

ผลสรุป

ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงสำรวจผ่าน Application U2T  จะเน้นไปในการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  โดยสาเหตุหลังที่ทำให้ต้องกับมาอยู่บ้านนั้นคือ ตกงาน โรงงานเลิกจ้างและ ต้องการลดค่าใช้จ่ายจึงต้องกับบ้าน และกังวลการระบาดของโดวิดในพื้นที่ที่ตนเองอยู่ อาศัยจึงมีความกลัวว่าจะติดโควิด และบางคนที่กลับมาเพราะติดเชื่อโควิด 19 แล้วกับมารักษาในเขตอำเภอที่ตัวเองอยู่เนื่องที่ทำงานโรงพยาบาลในจังหวัดที่ทำงานไม่มีเตียง  จังหวัดที่กับมาเป็นส่วนใหญ่

คือ กรุงเทพมหานคร สมุดสาคร และสมุดปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง ส่วนอาชีพที่คิดว่าจะกับมาทำอยู่ที่บ้านในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่บ้านคือ อาชีพทำการเกษตร ค้าขาย  ทั้งนี้ทีมงานที่ได้ทำการลงพื้นที่ก่อนลงพื้นที่ทุกครั้งจะป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและอยู่ในความดูแลของ อสม.ประจำหมู่บ้านด้วย

                   

                                 

อื่นๆ

เมนู