ปัจจุบันนี้เมื่อเรามองไปทางไหนหรือภาคส่วนใดๆไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองต่างก็ใช้ทรัพยากรน้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยขาดการยับยั้งชั่งใจในการใช้น้ำเพราะต่างคิดว่าน้ำไม่มีวันหมดไปจากโลกแต่ในความจริงแล้วเราควรจะต้อง  เริ่มตระหนักแล้วว่าน้ำที่เขาว่าไม่มีวันหมดนั้นขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤต ฉะนั้นเราควรจะเริ่มต้นการรักษาให้น้ำนี้เพื่อให้เราและคนรุ่นหลังได้ใช้กัน

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระผมนายสมศักดิ์ นุกอนรัมย์ ได้ลงพื้นที่หมู่ ๓ เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในชุมชนโดยการผ่านจุดคัดกรองของชุมชนวัดไข้ ใช้เจลล้างมือและลงชื่อเข้า-ออกชุมชนและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19    พื้นที่หมู่๓ บ้านละหานทรายใหม่นั้น มีแหล่งน้ำอยู่ ๔ แห่งที่เห็นได้ชัด

ได้แก่

๑.หนองน้ำละหานทรายใหม่

๒.หนองศาลา

๓.หนองเล่นหึ่ง

๔.หนองเสม็ด

หนองน้ำละหานทรายใหม่มีลักษณะที่ราบลุ่มมีขนาดใหญ่และยังมีพื้นที่ติดกับหมู่๗ บ้านละหานทรายเก่า เป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนที่ใช้ในด้านอุปโภคและบริโภคของทั้ง๒ชุมชน   หมู่๓บ้านละหานทรายใหม่นั้นได้ทำการสูบน้ำจากหนองน้ำละหานทรายใหม่นี้ขึ้นมาทำเป็นน้ำประปาชุมชนและจ่ายไปยังชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีระบบสำรองน้ำเก็บไว้ทีแทงก์น้ำของชุมชนหากมีปัญหาขัดข้องจะได้ใช้น้ำอย่างไม่ขัดข้อง ส่วนอุณหภูมิของน้ำช่วงเช้าประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ช่วงเที่ยงประมาณ38-40องศาเซลเซียส  และช่วงเย็นประมาณ30-35องศาเซลเซียส มีน้ำมากในช่วงหน้าฝนและมีปริมาณน้ำน้อยช่วงหน้าแล้งแต่ไม่แห้งจนหมด มีน้ำตลอดทั้

งปี

หนองศาลา เป็นหนองขนาดเล็กขุดเพื่อเก็บน้ำใช้ในงานเกษตรและให้สัตว์เลี้ยงในชุมชนได้กินน้ำจากแหล่งน้ำนี้เช่นกัน หนองน้ำแห่งนี้ไม่แล้งจนหมดหนองมีน้ำตลอดทั้งปีเพียงพอต่อการใช้ในงานเกษตร

หนองเล่นหึ่ง ลักษณะเป็นหนองน้ำขนาดเล็กที่สุดในชุมชนเพราะเป็นหนองน้ำที่อยู่คู่กับชุมชนเป็นเวลานานและถูกถมที่ มาจนเหลือขนาดเล็กแต่ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดไม่มีหมดใช้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวไม่ได้นำมาใช้บริโภค

หนองเสม็ด ลักษณะเป็นหนองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำชาวบ้านใช้เป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารน้ำมีตลอดทั้งปีไม่แห้งจนหมดหนอง

จากการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ทราบว่าในชุมชนหมู่๓บ้านละหานทรายใหม่นี้มีแหล่งน้ำที่สำคัญอยู่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในชุมชนไม่ว่าแต่มนุษย์เราชาวบ้านยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วย น้ำคือสิ่งสำคัญ เราควรให้ความสำคัญดังนั้นโปรดช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ให้สะอาดน่าใช้และใช้ได้กันอย่างยาวนาน

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู