ข้าพเจ้านาย : สุรเดช ชินรัมย์

ผู้ปฏิบัติงาน : นักศึกษา

      ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักในหมู่คน

    เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและออกเบบสร้างสรรค์ผลงาน และทำการบันทึกข้อมูลทางเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

     ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จึงได้จัดเตรียมดินและอุปกรณ์ที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการปั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โดยการนำดินพื้นบ้าน ชองอำเภอบ้านกรวดมาบดให้ละเอียด จากนั้นนำดินไปร่อนให้ละเอียด นำดินที่ผ่านการร่อนไปหมัก 24 ชั่วโมง โดยทำการใส่น้ำเพื่อการหมัก เพื่อจะนำมาผสมกับดินสำเร็จรูป (ดินคอมพาวด์) ส่วนผสม 50:50 แล้วนำไปเข้าเครื่องนวดดินเพื่อให้ดินทั้งสองเข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ปริมาณดินที่มากขึ้น เพื่อนำไปใช้งานในการครั้งต่อไป และลดต้นทุนการผลิต เป็นการอนุรักษ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณอำเภอบ้านกรวดไว้ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา และ เศรษฐกิจ ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด นำสู่ท้องตลาด และสายตาประชาชน เพื่อมำให้เกิดความรู้จักไปเป้นที่กว้างขวางและเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ ในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด สืบต่อไป เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณของเครื่องเคลือบพันปี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณ ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ชิ้นงานที่ข้าพเจ้าเเละทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ หรือชุมชนสามารถเอาไปต่อยอดต่อไปได้

การเตรียมดินปั้น

การปั้นขึ้นรูป

ตอนเผาผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

          สรุปจากการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาสมัยใหม่ในครั้งนีเ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลหินลาด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาดและสู่สายตาประชาชน เพื่อให้เป็นที่จดจำเเละรู้จักทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด กลุ่มอาชีพจะได้ความรู้เเละความสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู