สำรวจวิถีชีวิต พืชในท้องถิ่นที่น่าสนใจ

ข้าพเจ้านางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตร ID : 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ ในการจัดแจงแบ่งงานให้ โดยทำการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และเพื่อลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดอีกด้วย โดยในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลงในApplication U2T

หน้าตาแอพพลิเคชั่น U2T

โดยการสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจในกลุ่มของพืชในท้องถิ่น พืชที่มีหลักๆในท้องถิ่นเลยก็คือข้าว ข้าวเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งของโลก ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ ข้าวเป็นพืชจำพวกใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ (family) Gramineae อยู่ในสกุล (Genus) Oryza ชื่อเฉพาะของข้าวคือ sativa ดังนั้นข้าวจึงมีชื่อในภาษาละติน ว่า Oryza sativa พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คำจำกัดความข้าวว่า เป็นเมล็ดพืช พวกหญ้า มีใบยาวและบางเส้นใบเป็นแบบขนาน ต้นเป็นลำข้อและมีดอก ในฤดูเก็บเกี่ยวที่ปลายยอดของแต่ละข้อจะมีก้านอ่อนเล็กๆ มากกว่า ก้านจะมีเมล็ดข้าวติดอยู่เป็นแถว มีเปลือกสีน้ำตาลหุ้มเมล็ดข้างใน ถ้าเขย่าเบาๆ จะทำให้ 5 ก้าน แต่ละเมล็ดหลุดจากช่อ เมล็ดข้างในจะหลุดออกจากเปลือกได้โดยการตำ หรือสีข้าว เมล็ดข้าวที่เอาเปลือกออกแล้วทำให้สุกโดยการต้มหรือนึ่ง เพื่อรับประทานเป็นอาหาร ข้าวที่ปลูกกันในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ ข้าวไร่ ข้าวนาสวน และ ข้าวนาเมือง ข้าวทั้ง 3 ประเภท อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามคุณสมบัติ คือ ข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีต่อปี เริ่มว่านข้าวช่วงพฤษภาคม และเก็บเกี้ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน ต้นข้าวสามารถโตได้ถึง 1–1.8 เมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มีใบเรียว ยาว 50-100 เซนติเมตร และกว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ช่อดอกห้อยยาว 30-50 เซนติเมตร เมล็ดกินได้เป็นผลธัญพืชยาว 5-12 มิลลิเมตร และหนา 2-3 มิลลิเมตร

สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในApplication U2T ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นี้ พืชที่พบมากที่สุดในเขตพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ คือข้าว เพราะการปลูกข้าวเป็นทั้งอาชีพ และใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ตำบลหินลาดจะปลูกข้าวปีละครั้งคือเริ่มว่านข้าวช่วงพฤษภาคม และเก็บเกี้ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ก็ยังมีบ้างส่วนที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งก็มีแหล่งน้ำที่เพียงพอให้ชาวบ้านได้ปลูกอีกด้วย

หน้าตาเมนูของแอพพลิเคชั่น U2T เลือกหัวข้อที่ต้องการ

บันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่น U2T

ภาพทุ่งนา

ต้นข้าว

ทุ่งนาและต้นข้าว

เกษตรกรในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู