ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น

         ข้าพเจ้านางสาวผุษฎี บุญประเสริฐ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด สังกัดคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตร ID : 03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะสืบสานและรักษากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาให้คงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบัน โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้ได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ ในการจัดแจงแบ่งงานให้ โดยทำการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และเพื่อลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดอีกด้วย โดยในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลงใน Application U2T 

หน้าตาแอพพลิเคชั่น U2T

         โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ได้ทำการลงสำรวจในกลุ่มของเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลหินลาดนี้พบผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยการทำเกษตรกรรมเป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรรมที่อยู่ในท้องถิ่นของตำบลหินลาดนั้นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวประมง และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า โดยเกษตรกรแต่ละคนนั้นมักจะเช่าที่ดินทำกินมากกว่าที่จะมีพื้นที่ทำกินของตัวเองเพราะมีฐานะปานกลางและค่อนข้างต่ำ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ลดลงทั้งด้วยผลกระทบที่เจออยู่ในตอนนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้ลำบากต่อการทำงาน และนอกจากที่จะมีรายได้ลดลงแล้วยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงต้องประกอบอาชีพต่อไปถึงแม้จะยากขึ้น แต่ก็สามารถทำได้เพื่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยผลผลิตที่เกษตรกรในตำบลหินลาดจะประกอบไปด้วย ข้าว  ยางพารา อ้อย มัน และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่ายนั้นเอง 

เลือกเกษตรกรในท้องถิ่น

เมนูแอพพลิเคชั่น U2T

      สรุปผลในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านทาง Application U2T เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้ทำการแบ่งกลุ่มในการทำงานเพื่อความสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและไม่เสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ โดยในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจเกี่ยวเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลหินลาดพบว่าเกษตรกรคืออาชีพหลักๆ ของคนในตำบลและพบเป็นจำนวนมาก เกษตรกรนั้นคือผู้ทำงานในที่ดินหรือที่นา ผู้ที่อาศัยที่ดินที่นา เพื่อเพาะปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์ เพื่อนใช้ในการบริโภคและจำหน่ายเพื่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรในการดำรงชีวิตนั้นเอง 

เกษตรกรทำสวนมัน

เกษตรกรทำสวนยาง

เกษตรกรทำสวนอ้อย

 

อื่นๆ

เมนู