ข้าพเจ้านาย ธนกฤต พูนวิเชียร

ประเภท นักศึกษา

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดนั้นมีสถานที่แหล่งเตาเผามากมายหลายที่ รวมทั้งประเพณีงานเครื่องเคลือบพันปีบ้านกรวดด้วยครับ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมความพร้อมและเข้าอบรมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอำเภอบ้านกรวดแต่ละตำบล และได้มีการร่วมอบรมกันที่ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร แล้วได้ไปชมพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด พิพิธภัณฑ์ก็ได้จัดเตรียมคนคอยให้ความรู้ตามจุดต่างๆ และได้แบ่งกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

 

ไม่มีคำอธิบาย

จากการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์นั้น หมู่บ้านที่ลงข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นคือบ้านละหานทรายเก่า สภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างดี มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู เป็ด ไก่ และไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรับประทานเองและจำหน่าย อาชีพหลักคือการทเกษตรทำนา ทำไร่ทำสวน และ อาชีพส่วนใหญ่จะทำนาปลูกข้าว ซึ่งการทำนานั้นจะทำปีละครั้ง เริ่มทำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งผลผลิตในการทำนในปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างน้อย เพราะในช่วงที่หว่านข้าว ค่อยข้างแล้งไม่มีฝนพอถึงช่วงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตฝนตกหนักน้ำท่วมผลผลิตเสียหายจึงทาให้ได้ผลผลิตน้อยได้แค่พอกินในครัวเรือนและส่วนที่นาไปขายก็น้อยลง ผมเลยแนะนำการปั้นทางเซรามิกส์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังทำเป็นรายได้ด้วย

สรุปผลการลงพื้นที่ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า ตำาบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 564 ผลการลงพื้นที่คือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำสวน และการเกษตรนั้นมีทั้งในส่วนที่ท าของตนเอง เช่าที่ และกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ และการสำรวจข้อมูลที่ได้มานั้นข้าพเจ้าจะทำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู