ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร อยู่สินธุ์

ประเภท : นักศึกษา ตำบลหินลาด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนําข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมความพร้อมและเข้าอบรมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตําบลหินลาด และได้มีการร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้พูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันเกี่ยวกับการลงพื้นที่สํารวจหาข้อมูลต่างๆตามแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย และได้แบ่งกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านแต่ละคนหรือในครัวเรือนได้มีรายได้เสริมจากการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตําบลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

จากการลงสํารวจพื้นที่ในตําบลหินลาด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สํารวจนั้นคือบ้านละหานทรายเก่า สภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างดี มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู เป็ด ไก่ และไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรับประทานเองและจําหน่าย อาชีพหลักคือการทาเกษตรทํานา ทําไร่ ทาสวน และอาชีพส่วนใหญ่จะทํานาปลูกข้าว ซึ่งการทํานานั้นจะทําปีละครั้ง เริ่มทําตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งผลผลิตในการทํานาในปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างน้อย เพราะในช่วงที่หว่านข้าว ค่อยข้างแล้งไม่มีฝน พอถึงช่วงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตฝนตกหนักน้ําท่วมผลผลิตเสียหายจึงทาให้ได้ผลผลิตน้อยได้แค่พอกินในครัวเรือนและส่วนที่นาไปขายก็น้อยลง

 

สรุปผลการลงพื้นที่ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สํารวจบ้านละหานทรายเก่า ตําบลหินลาดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการลงพื้นที่คือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานา ทําไร่ ทําสวน และการเกษตรนั้นมีทั้งในส่วนที่ทําของตนเอง เช่าที่ และกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ และการสํารวจข้อมูลที่ได้มานั้นข้าพเจ้าจะทําไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตําบลหินลาด              อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู