ข้าพเจ้านาย สุรเดช ชินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ID03  ต.หินลาด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

     8   ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดนั้นมีสถานที่แหล่งเตาเผามากมายหลายที่ รวมทั้งประเพณีงานเครื่องเคลือบพันปีบ้านกรวดด้วยครับ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมความพร้อมและเข้าอบรมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอำเภอบ้านกรวดแต่ละตำบล และได้มีการร่วมอบรมกันที่ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้พูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันเกี่ยวกับการลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูลต่างๆตามแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย และได้แบ่งกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ และมีการจัดอบรมชาวบ้าน ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านแต่ละคนหรือในครัวเรือนได้มีรายได้เสริมจากการอบรมครั้งนี้

      จากการลงสำรวจพื้นที่ใน หมู่5ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์นั้น หมู่บ้านที่ลงข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นคือบ้านละหานทรายเก่า สภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างดี มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู เป็ด ไก่ ตำเสื่อ ทอผ้า และงานจักสาน เพื่อรับประทานเองและจำหน่าย อาชีพหลักคือการทาเกษตรทำนา ทำไร่ ทาสวน และ อาชีพส่วนใหญ่จะทำนาปลูกข้าว ซึ่งการทำนานั้นจะทำปีละครั้ง เริ่มทำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งผลผลิตในการทำนาในปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างน้อย เพราะในช่วงที่หว่านข้าว ค่อยข้างแล้งไม่มีฝน พอถึงช่วงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตฝนตกหนักน้ำท่วมผลผลิตเสียหายจึงทาให้ได้ผลผลิตน้อยได้แค่พอกินในครัวเรือนและส่วนที่นาไปขายก็น้อยลง

      สรุปผลการลงพื้นที่ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า ตาบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการลงพื้นที่คือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน และการเกษตรนั้นมีทั้งในส่วนที่ทำของตนเอง เช่าที่ และกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ และการสำรวจข้อมูลที่ได้มานั้นข้าพเจ้าจะทำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู