ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกับทีมงาน รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และ หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจข้อมูลแบบสอบถาม (01) และ (02) ในระหว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

      จากการสำรวจทั้ง 2 หมู่บ้าน พบว่า หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ มีการจัดการทรัพยากรน้ำ หลายด้าน ได้แก่ การจัดระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง และ การจัดการแหล่งน้ำทางธรรมชาติ3 แห่ง มี หนองละหานทรายใหม่ หนองเล่นหึ่ง และ หนองเหล้าปิด ส่วน หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ไม่มีทั้งการจัดการระบบประปา ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ มี ห้วยเล็กห้วยน้อย ไม่สามารถน้ำมาใช้ประโยชน์ ด้านอุปโภคบริโภคได้ชาวบ้านจึงมีความต้องการแหล่งน้ำประจำ ครัวเรือนหรือชุมชน มาใช้ในการทำการเกษตร ความลำบากในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ ของหมู่ 8 บ้านโนนค้อ นั้น มีปัจจัยทางด้านที่ดินของหมู่บ้านที่มีอยู่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการขุดลอกสร้างแหล่งน้ำใหม่ภายในชุมชน แต่ถ้าหาก เป็นภายในครัวเรือนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูง เพราะ ชาวบ้านอาจมีที่ดินที่อยู่นอกเขตหมู่บ้านโนนค้อ

   การจัดการด้านน้ำในหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ปัจจุบันนั้นได้รับการจ่ายน้ำประปามาจาก หมู่ 3 บ้านละหานทราย ใหม่ ซึ้งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำประปาและส่งให้หมู่บ้านใกล้เคียง คือ หมู่ 4 บ้านหินลาด รวมถึง หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ด้วย น้ำประปาที่ใช้ร่วมกับหมู่บ้านอื่นเพียงพอแค่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่พอเพียงที่จะทำการเกษตร

 

การจัดการแหล่งน้ำทางธรรมชาติ

อื่นๆ

เมนู