ดิฉันนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยได้รับผิดชอบให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตำบลหินลาดมีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ดิฉันได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลสารสนเทศของประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลหินลาด อยู่ ๒ หมู่  คือ หมู่ที่ ๕ บ้านหินลาด และ หมู่ที่  ๙

          ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนั้น กลุ่มของดิฉันได้มีการวางแผนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนที่จะไปลงพื้นที่จริง จึงได้ทำการแบ่งโซนในการลงสำรวจข้อมูล เพื่อที่จะทำให้ลงพื้นที่ได้รวดเร็ว เนื่องจากในการลงพื้นที่หมู่ที่ ๕ จะมีจำนวนครัวเรือนมาก ส่วนหมู่ที่  ๙ จะมีจำนวนของครัวเรือนน้อย โดยส่วนมากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหินลาด หมู่ที่  ๙  เรียงตามลำดับของการประกอบอาชีพ อันดับที่หนึ่งจะมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ค้าขายของชำ การทอเสื่อกกเป็นรูปปราสาทหินเขาพนมรุ้ง รูปปราสาทเมืองต่ำ การเลี้ยงหม่อนไหม การทอผ้าไหม การจักสานข้องใส่ปลา ตระกร้าไม้ไผ่ ไม้กวาด ซึ่งผู้ประกอบอาชีพได้เล่าว่าไม่ได้มีการร่ำเรียนมา แต่เป็นการฝึกหัดด้วยตนเองจนเกิดเป็นอาชีพในการเลี้ยงชีพของตนเองได้ ในการขายสินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้น จะมีผู้มาติดต่อซื้อขายที่บ้าน และอีกหนึ่งทางจะเป็นการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP เมื่อมีการจัดงานก็จะนำสินค้าไปขาย  ผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนมากเป็นผู้สูงวัย อันดับที่สอง  คือ อาชีพทำนา หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวจะเป็นการปลูกมันสำปะหลัง  เพื่อที่จะได้ผลผลิตดี ทำไร่อ้อย ต้นยาง ข้าวโพด แตงโม แตงไทย มะนาว พริก ต้นโกโก้ ต้นหม่อน ปลูกพืชผักสวนครัวภายในรั้วบ้านของตนเอง เพื่อไว้กินและจำหน่ายภายในหมู่บ้าน และอันดับสุดท้าย คือ อาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ไก่ หนูนา เลี้ยงปลา เพื่ออุปโภคบริโภค รวมไปถึงการจำหน่ายในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ในพื้นที่บ้านหินลาดจะมีหนองน้ำที่เก่าแก่ ชื่อว่าหนองหินลาดเป็นแหล่งน้ำที่เก่าแก่ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปา การใช้เพื่อรดน้ำพืชพันธุ์ทางการเกษตรของชาวบ้านอีกด้วย วัดในชุมชนบ้านหินลาดจะมีอยู่ ๒ วัด ได้แก่ วัดป่าเบญจศิลาราม และวัดบ้านหินลาด จะเห็นได้ว่าในการสำรวจข้อมูลนั้นจะทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของแต่ละครัวเรือนที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นความโดดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          ในการลงพื้นที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงสภาพแวดล้อม การดำรงชีวิต อาชีพ รายรับรายจ่าย การผลิตสินค้าของคนในชุมชนที่ลงไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ชีวิตที่พอเพียง การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนครัวเรือนของตนเอง พอประมาณ  อุปสรรคในการลงพื้นที่ก็ คือ การไม่คุ้นชินกับพื้นที่แต่ก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ได้ลงสำรวจข้อมูล

     แหล่งผลิตน้ำประปาบ้านหินลาด

 

         พระพุทธรูปวัดป่าเบญจศิลาราม

                การสาวไหม

                     ทอเสื่อกก

                          จักสานตระกร้าไม้ไผ่และข้องใส่ปลา

อื่นๆ

เมนู