ลงพื้นที่สำรวจบ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ID03
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครอบคลุมพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และสังคม

                      สอบถามข้อมูลชาวบ้าน

          ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา ซื่อจริง ซึ่งอยู่ในกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสอบถามข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงาน ในตำบลหินลาด มีหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่ ในระหว่างการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม ๐๑ และ ๐๒ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จึงได้มีการแบ่งทีมปฏิบัติงานไปตามแต่ละหมู่บ้าน ข้าพเจ้าและทีมงานอีก ๒ คน ได้ลงพื้นที่หมู่ ๕ และ หมู่ ๙ ซึ่งก่อนลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูล ก็ได้มีการขออนุญาตผู้นำชุมชน และเข้าสอบถามชาวบ้านทุกหลังคาเรือน พบว่า อาชีพของชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าวเป็นหลัก และทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง และสวนยางพารา ซึ่งในบางหลังคาเรือนได้มีการทำสวนผักและผลไม้ไว้ตามบ้าน เช่น พืชผักสวนครัว แตงโม แตงไทย รวมถึงมีการต้นต้นโกโก้อีกด้วย หลายๆ ครัวเรือนได้เลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย โดยเฉพาะ วัว และ เลี้ยงหมู ไก่ หนู อยู่บ้าง มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป เลี้ยงไหม ทอผ้า และทำสินค้าหัตถกรรม อย่างไม้นวดเพื่อสุขภาพส่งออกนอกพื้นที่

                     ไม้นวดเพื่อสุขภาพ

          ภายในชุมชนได้มีวัดเบญจศิลาราม (วัดป่าหินลาด) ซึ่งเป็นวัดที่มีองค์พระใหญ่ นามว่า ชัยมงคลศากยะมุนี เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนบ้านหินลาด เป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ร่มเย็น โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากันเป็นจำนวนมาก เอกลักษณ์ความโดดเด่นของทางวัด คือ มีการตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ จากนั้นก็จะมีการสวดมนต์ กรวดน้ำ ให้พร เมื่อมองถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านที่นี่ก็จะเห็นถึงความดีงามที่ยึดถือปฏิบัติกันมา สืบสานเป็นประเพณีที่น่าสนใจ วัดจะอยู่ในพื้นที่หมู่ ๙ ส่วนในพื้นที่หมู่ ๕ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ สระน้ำบ้านหินลาด ไว้เพื่ออุปโภค และเพื่อการเกษตร

              ชาวบ้านร่วมทำบุญตักบาตร               ในวันพระที่วัดเบญจศิลาราม (วัดป่าหินลาด)

        องค์พระใหญ่                 ชัยมงคลศากยะมุนี

                     สระน้ำบ้านหินลาด

         

 

 

 

 

 

         ตามที่ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลร่วมกับทีมปฏิบัติงาน ชาวบ้าน ทุกๆ ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงได้เห็นความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่มีความเรียบง่าย อยู่กันอย่างครอบครัว หากแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาควันพิษ ฝุ่นละออง ปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด และที่เห็นชัดในระยะนี้ ก็คือ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้ชาวบ้านในชุมชนต่างก็ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว และปรับตัวตามสถานการณ์ได้ค่อนข้างลำบาก

          ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน ดังกล่าวแล้ว จึงจะนำข้อมูลไปต่อยอด และใช้ประโยชน์เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาครัวเรือน ชุมชน และประเทศต่อไป

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์

อื่นๆ

เมนู