ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์  ง่วนทอง ประเภท : บัณฑิตจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมสำรวจเมื่อวันที่ 8 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หมู่ 1 บ้านถนนน้อย ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด เพื่อสำรวจชุมชนและเก็บข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่เก็บได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและยกระดับสินค้าขึ้นเป็นสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศไทย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งตำบลหินลาดมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ทางทีมงานได้นำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนและได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามแบบฟอร์มที่ 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน, 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 พื้นที่ที่ได้ลงสำรวจคือหมู่ที่ 1 บ้านถนนน้อย ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายภูไท ธรรมวงศ์ ในชุมชนมีทั้งหมด 165 ครัวเรือน บางครัวเรือนจะเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่เนื่องจากบางครัวเรือนไปทำงานที่ต่างจังหวัด ในชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่แบบพอเพียงโดยการปลูกผักกินเอง ส่วนอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือสภาพอากาศและไปลงพื้นที่ตอนที่คนในชุมชนได้ไปทำงาน จากการที่ได้สอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุที่ทำอาชีพทำนา รับจ้างทั่วไป บางครัวเรือนจะมีอาชีพเสริม เช่น รับร้อยสร้อยพลาสติกและบางคนเรือนก็มีรายได้จากบุตรหลาน ส่วนกลุ่มที่ว่างงานส่วนใหญ่จะกลุ่มผู้สูงอายุที่สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ทอเสื่อกกและสานไม้กวาดทางมะพร้าว

                         

 

สิ่งที่น่าสนใจในการลงพื้นที่บ้านถนนน้อย คือ การทอเสื่อกกของชุมชน โดยนำกกมากรีดออกเป็นเส้นตากจนแห้ง และนำมาย้อมเป็นสี ใช้เชือกไนลอนหรือเอ็นขึงและทอเป็นลายต่างๆ

                                

จากการที่ได้ลงพื้นที่สอบถามพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ทำนาข้าวเพื่อบริโภค บางครัวเรือนก็เพื่อจำหน่าย บ้างก็ทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง รองลงมาก็รับจ้างทั่วไป การลงพื้นที่คราวนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและการทอเสื่อกก สินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนว่างงาน สามารถสร้างอาชีพและทำเป็นสินค้าOTOP ของชุมชนได้

อื่นๆ

เมนู