ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ มาทะวงษ์ ประเภท กพร. ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจนั้นเป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักคือพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน  จากสถานการที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนวางงาน บัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ในส่วนของนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ  ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศ จะมุ่งเน้นในการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในส่วนพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้ลงปฏิบัติงานคือพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลหินลาด เป็น 1 ใน 11 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอมีพื้นที่ประมาณ 32.48 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงทางด้านทิศใต้ ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม มีทั้งหมด 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านถนนน้อย หมู่ 2 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหินลาด หมู่ 7 บ้านหนองม่วง หมู่ 8 บ้านโนนค้อ หมู่ 9 บ้านหินลาด สถานที่ที่น่าสนใจในตำบลคือ ปราสาทถมอ เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อยู่ที่บ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานแบบขอมประเภทธรรมศาลา

จากการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์นั้น หมู่บ้านที่ลงข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นคือบ้านละหานทรายเก่า สภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างดี มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู เป็ด ไก่ และไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรับประทานเองและจำหน่าย อาชีพหลักคือการทำเกษตรทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพเสริมของประชาชนในบ้านละหานทรายเก่าคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำเพื่อนุ่งห่มและจำหน่าย ประเภทของผ้าไหมที่ผลิตในชุมชน คือประเภทแรกการมัดหมี่ เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ มัดหมี่เส้นพุ่ง เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น มัดหมี่เส้นยืน เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืนเท่านั้น มัดหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ผ้ามัดหมี่ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ ผ้า 2 ตะกอ และผ้า 3 ตะกอ มีลักษณะผ้าเนื้อแน่นและด้านหน้าเงางามกว่าด้านหลัง และไหมที่นำมาใช้ทำผ้าไหมนั้น จะมีทั้งไหมที่มาจากการเลี้ยงไหมเองและจากการซื้อเส้นไหมมาจากที่อื่น สีที่ย้อมมีทั้งสีเคมี และสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ซึ่งลวดลายก็หลากหลาย เช่น ลายดอกรัก ลายขอซ้อน ลายดอกแก้ว ลายตีนกาบ ลายคันร่ม ลายนกยูง เป็นต้น การจำหน่ายผ้าไหมนั้นจำหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

สรุปผลการลงพื้นที่ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า ตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการลงพื้นที่คือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน และการเกษตรนั้นมีทั้งในส่วนที่ทำของตนเอง เช่าที่ และกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริมคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า เพื่อนุ่งห่มและจำหน่าย ปัญหาหลักในหมู่บ้านคือความแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถนนทางเข้าหมู่บ้าน และถนนในซอยบางเส้นทางไม่มีหลอดไฟเลย ทำให้การเดินทางสัญจรลำบาก การลงพื้นที่ในครั้งนี้ประชาชนให้ความร่วมมือดี แต่ก็มีบางครัวเรือนที่ไม่อยู่บ้านเพราะไปทำงาน และช่วงเวลาที่ไปเก็บข้อมูลนั้น บางท่านไปนาไปไร่ บางส่วนก็ต้องการการพักผ่อนไม่อยากให้รบกวน แต่โดยรวมแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือดี ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกชาวบ้านต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2

 

 

 

 

การเลี้ยงไหม

การค้นหมี่

การมัดหมี่

มัดหมี่เสร็จแล้วรอนำไปย้อม

ย้อมเสร็จและแกะเชือกฟางออก

การปั่นหลอด

หลอดที่ปั่นเสร็จแล้ว

การทอผ้า

ผ้าที่ทอจนเสร็จแล้ว

อื่นๆ

เมนู