กระผมนายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน

กระผมได้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจนั้นเป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักคือพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน ในพื้นที่ที่กระผมได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น คือตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ข้าพเจ้าได้ทำการลงสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือและชุมชน

จากการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์นั้น หมู่บ้านที่ลงกระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นคือบ้านโนนค้อ หมู่ 8 จากการสำรวจพบว่าอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน และ กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มผักปลอดสารพิษนั้นเป็นการปลูกผักที่ไม่มีสารเคมีเจือบน ปลูกไว้รับประทานเองและจำหน่าย โดยปลูกตามหน้าบ้าน ใช้ล้อยนต์เก่ามาดัดแปลงเป็นกระถางเพื่อใช้สำหรับปลูกผัก และยังช่วยประดับตบแต่หน้าบ้านได้อีกด้วย

สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจบ้านโนนค้อ พบว่าอาชีพส่วนใหญ่คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน อีกทั้งยังมีกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้ชุมชน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ประชาชนให้ความรวมมือเป็นอย่างดี ความเป็นอยู่ในครัวเรือนก็พอกิน พอใช้ ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริม ไม่พบปัญหาด้านชุมชน การลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผ่านไปได้ด้วยดี และไม่มีอุปสรรคในการลงพื้นที่ กระผมจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกชาวบ้านต่อไป

อื่นๆ

เมนู