ข้าพเจ้า นาง ภัทสุดา ตาริก ประเภทประชาชน ( ID03) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  8-10 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่1 บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นายภูไท ธรรมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านถนนน้อย ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้าน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน ก่อนทำการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านถนนน้อย หมู่1 เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านของตำบลหินลาด มีทั้งหมด 165 ครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานนอกพื้นที่ ที่ต่างจังหวัด

 

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการสอบถามข้อมูลกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในหมู่บ้าน ถนนน้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำเกษตรกร โดยมีการทำนาไว้เพื่อบริโภคเป็นหลัก บางครัวเรือนก็นำผลิตไว้จำหน่ายด้วย บางครัวเรือนก็มีทำไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังบ้าง นอกจากนี้ในหมู่บ้านถนนน้อยมีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือในการทอเสื่อกก และสานไม้กวาดทางมะพร้าว ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ และสามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้อีกด้วย

ซึ่งในช่วงฤดูฝนพืชที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านถนนน้อย นิยมนำมาสอยตากแดดให้แห้งและทอเป็นเสื่อช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว   เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะลำต้นกลมลู่ ดอกสีขาวนวลเป็นพวง ผิวมันเรียบ คือ กก กกเป็นพืชตระกูลหญ้า ซึ่งบางคนก็จะถือว่าเป็นวัชพืชธรรมดาแต่สำหรับชุมชนบ้านถนนน้อย กก เป็นพืชอันทรงคุณค่าที่นำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันในระหว่างฤดูฝนของทุกปี

กลุ่มผู้สูงอายุและแม่บ้านรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการทอเสื่อกก จะพากันไปเก็บกกในนาของตนและที่ปลูกไว้มาสอยแล้วนำมาผึ่งแดด มัดเก็บไว้ในที่แห้ง มีลมโกรก ในเกือบทุกครัวเรือนจะมีกิจกรรมทอเสื่อนั่นเอง เสื่อผืนงามที่ได้จากการทอจะเอาไว้ปูนั่งกันในครอบครัวและหมู่ญาติ รวมทั้งเป็นของฝากสำหรับผู้มาเยือน นำไปถวายวัดทำบุญในเทศกาลต่างๆและบางทีก็มีเหลือสำหรับขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของครัวเรือนที่มีผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีกิจกรรมการทอเสื่อจากวัสดุธรรมชาติมาเป็นเวลาช้านาน วัตถุดิบและแรงงานอยู่ในชุมชนเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่า ตายาย นอกจากนี้การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยนำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืนเพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนหรือทำธุรกรรมต่างๆตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู