ข้าพเจ้า นางสาว วนิชยา หอมขจร  ประเภทประชาชน ( ID03) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  8-10 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่1 บ้านถนนน้อย  ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นายภูไท ธรรมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านถนนน้อย ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้านก่อนทำการลงพื้นที่

ชุมชนหมู่บ้านถนนน้อย หมู่1 เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านของตำบลหินลาด มีทั้งหมด 165 ครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานนอกพื้นที่ ที่ต่างจังหวัด

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการสอบถามข้อมูลกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในหมู่บ้าน ถนนน้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำเกษตรกร โดยมีการทำนาไว้เพื่อบริโภคเป็นหลัก  บางครัวเรือนก็นำผลิตไว้จำหน่ายด้วย บางครัวเรือนก็มีทำไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังบ้าง นอกจากนี้ในหมู่บ้านถนนน้อยยังมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพภายในชุมชนและภายในชุมชนยังมีการทอเสื่อกกและทำไม้กวดเพื่อเป็นสร้างรายได้เสริมในครอบครัวและชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสนใจเรื่องการเกษตรเพราะเป็นเรื่องใก้ลตัว

ภายในชุมชนหมู่บ้านถนนน้อย ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฝีมือในการทอเสื่อกก และสานไม้กวาดทางมะพร้าว ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ และสามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้อีกด้วย

กด้วย

อื่นๆ

เมนู