ตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นหน่วยบูรณาการ โครงการ (System Intergrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้น เรื่อง มีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน

ในการทำงานเก็บข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์นี้ ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์  นุกอนรัมย์ ทำงานประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำบลหินลาด หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ หมู่ 8 บ้านโนนค้อ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีการดูแลของผู้นำชุมชน ชื่อ นาย อวยพร น้อยศรี ซึ่งได้ดูแลและพัฒนาหมู่บ้านเป็นอย่างดี มีการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี มีการสร้างกลุ่มหารายได้ให้ลูกบ้านหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มไม้กวาดด้ามยาว กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มปลาสลิต กลุ่มปลูกผักปลดสารพิษกับยางรถ ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน สร้างแหล่งท่องเที่ยว มี โฮมสเตย์ จำนวน 20 หลังคาเรือนไว้เป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยว เมื่อมีโรคระบาดโควิด 19 ทำให้แหล่งท่องเที่ยวและชาวบ้านได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวน้อยลง รายได้จึงลดลงตาม ส่วนหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ มีผู้นำหมู่บ้านที่เข้มแข็งเช่นกัน มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย เช่น วัด และทางด้านการเกษตร เพราะประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านทำอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก

ในหมู่ 8 บ้านโนนค้อ คือชุมชนตัวอย่างที่เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี มีกลุ่มสร้างอาชีพหลายกลุ่ม ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ ส่วนหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ทั้งนี้ทั้งสองหมู่บ้าน ก็มีผู้นำหมู่บ้านที่ดี นำพาลูกบ้านพัฒนาชุมชนอยู่เสมอ

Tags:

อื่นๆ

เมนู