ข้าพเจ้านางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม ID-03 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ไม้กวาดด้ามยาว” จากการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามของแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ในตำบลหินลาด ซึ่งได้แก่หมู่ 3 บ้านละหารทรายใหม่ และหมู่ 8 บ้านโนนค้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและอาชีพรับจ้างทั่วไป และจากการสำรวจพบว่าหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีสินค้า OTOP คือการทำไม้กวาดด้ามยาว ซึ่งเป็นการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านหลังจากว่างจากการทำนาและรับจ้างทั่วไป จากการสอบถามชาวบ้านในชุมชน ไม้กวาดด้ามยาวนั้นมีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แต่กลุ่มแม่บ้านทำการผลิตไม่ทันเนื่องจากมีผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถไปรับวัตถุดิบในการทำไม้กวาดดอกหญ้าได้ เพราะต้องไปรับวัตถุดิบที่จังหวัดสระแก้ว ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ลดลงในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19

การตลาดออนไลน์เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในการเพิ่มช่องทางการขายและเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีคนรู้จักมากขึ้น ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะขาดความรู้ทางด้านโซเชียลมีเดียแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ หากมีการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นอย่างดี ส่งผลให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู