ข้าพเจ้า  นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม  2564 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือและชุมชนเพิ่มเติม โดยได้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม  01,02,06  โดยลงพื้นที่ในบ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านหินลาด หมู่ 6 และบ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงสำรวจ พื้นที่ในบ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านหินลาด หมู่ 6 และบ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน และยังมีอาชีพเสริมคือการทำผ้าไหมทำเพื่อนุ่งห่มและจำหน่าย ประเภทของผ้าไหมที่ผลิตในชุมชน คือประเภทแรกการมัดหมี่ เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ มัดหมี่เส้นพุ่ง เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น มัดหมี่เส้นยืน เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืนเท่านั้น มัดหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ผ้ามัดหมี่ มีลักษณะผ้าเนื้อแน่นและด้านหน้าเงางามกว่าด้านหลัง และไหมที่นำมาใช้ทำผ้าไหมนั้น จะมีทั้งไหมที่มาจากการเลี้ยงไหมเองและจากการซื้อเส้นไหมมาจากที่อื่น สีที่ย้อมมีทั้งสีเคมี และสีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ซึ่งลวดลายก็หลากหลาย เช่น ลายดอกรัก ลายขอซ้อน ลายดอกแก้ว ลายตีนกาบ ลายคันร่ม ลายนกยูง เป็นต้น การจำหน่ายผ้าไหมนั้นจำหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

สรุปผลการลงพื้นที่ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านหินลาด หมู่ 6 และบ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือนมีนาคม 2564 ผลการลงพื้นที่คือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน และการเกษตรนั้นมีทั้งในส่วนที่ทำของตนเอง เช่าที่ และกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริมคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า เพื่อนุ่งห่มและจำหน่าย ปัญหาหลักในหมู่บ้านคือความแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถนนทางเข้าหมู่บ้าน และถนนในซอยบางเส้นทางไม่มีหลอดไฟเลย ทำให้การเดินทางสัญจรลำบาก การลงพื้นที่ในครั้งนี้ประชาชนให้ความร่วมมือดี  ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกชาวบ้านต่อไป

 

 

 

Video ของตำบล : https://youtu.be/eP-MYp6rwIY

อื่นๆ

เมนู