ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับทีมงาน หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 หมู่  ได้แก่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ และ หมู่ 8 บ้านโนนค้อ ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยทำการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02)  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2564

  กลุ่มอาชีพผ้าไหมมัดหมี่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านโนนค้อ การรวมกลุ่มทอผ้าของบ้านโนนค้อ เป็นลักษณะการรวมกลุ่มแบบมีอาชีพเดียวกัน ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะด้านต่างๆ ในการผลิตสินค้าและจำหน่าย ปัจจุบันได้เป็นสินค้า OTOP ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาด และลายสินค้า ผ้าไหมมัดหมี่เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุต ทุกขั้นตอนตั้งแต่เลี้ยงไหมจนถึงการทอมือ มัดหมี่ลวดลายโบราณส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคทอแบบมัดหมี่เส้นพุ่ง เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น ลวดลายของผ้าไหมเป็นลวดลายโบราณพื้นบ้านโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ  3 เดือน ผ้าไหมที่ขายดีเป็นผ้าถุงตีนแดง  ผ้าขาวม้า 

  การผลิตพรมเช็ดเท้าเป็นอาชีพหนึ่งที่พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ มีการทำเพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นการทำนา และมีการตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาภายในชุมชน แต่ยังไม่มีการรับรองให้เป็น สินค้า OTOP ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักจากคนภายนอก ทำให้ต้องรวบร่วมสินค้าให้ได้ในปริมาณมากก่อน ถึงจะสามารถนำไปส่งที่ตลาดรับซื้ออยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการได้ รายได้ในแต่ละครั้งไม่เท่ากันและไม่ได้มีตลอด ยังต้องเสียเวลาในการขนส่งด้วย ยิ่งอยู่ในช่วงการระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถไปส่งสินค้าได้ การผลิตบางส่วนชะงักเนื่องจากเศษผ้าที่ใช้ในการผลิตรับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร

      หากพรมเช็ดเท้าได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้า OTOP ได้มีการทำการตลาดที่ดีเพิ่มช่องทางการขายทั้งในระบบปิดละระบบเปิด การเข้าถึงสินค้าจะง่ายและการสั่งซื้อสินค้านั้นจะมีปริมาณมากขึ้น สามารถกระจายสินค้าออกได้เร็ว จะซื้อผ่านชาวบ้านโดยตรงเลย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้รายได้ที่ชาวบ้านได้รับนั้นเป็นจำนวนที่กำหนดเองได้ และอาจจะไม่มีปัญหาด้านการโดนกดราคา รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่ง ส่วนผ้าไหมมัดหมี่ ถึงแม้จะได้รับรองว่าเป็นสินค้า OTOP แต่ก็ยังสามารถพัฒนาต่อได้ ทั้งในด้านความหลากหลายของลวดลายบนผ้า และการนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่ผ้าถุง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกช่วงวัย ทั้งนี้ยังส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็นการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง

      

                                                 ผ้าไหมมัดหมี่

    

                                          การผลิตพรมเช็ดเท้า

 

 

อื่นๆ

เมนู