ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ ง่วนทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.หินลาด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564 ที่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจเก็บข้อมูล และนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (01) (02) (06) ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายพิลุน ภักดีแดง เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหินลาด ซึ่งทางทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก่อนลงชุมชน มี 203 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 708 คน

บริบททั่วไป

บริบทของชุมชนภาพรวมน่าอยู่ มีอากาศดีบริสุทธิ์มาก ไม่แออัด มีร้านค้าเพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นต้น มีอาชีพเสริมหลังเก็บเกี่ยว เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้าไหม และกระเป๋า

ผ้าซิ่นตีนแดง

ผ้าซิ่นตีนแดง หรือที่เรียกว่า หมี่รวด จะเป็นผ้าพื้นที่ย้อมสีแดงในส่วนของหัวซิ่นและตีนซิ่น ตัวซิ่นจะเป็นสีดำลวดลายมัดหมี่ที่มีสีแดง สีเหลือง สีน้ำตาล มีสีเขียวปนบ้างเล็กน้อย ลวดลายที่ใช้ในการทอตัวซิ่นจะเป็นลายแข่วเลื่อย ลายนาค ลายขอแบบต่างๆ นิยมทอเป็นไหมลีบ มีเส้นขนาดใหญ่ ทอเสร็จเร็ว เห็นลวดลายชัดเจน

แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

พัฒนาและส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนและกลุ่มอาชีพเสริม ให้มีรายได้ที่มั่นคงและสืบทอด

จัดการอบรมการสร้างแบรนด์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP                     

อื่นๆ

เมนู