ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญประภา  คงทรัพย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หินลาด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบสอบถาม (01)(02)(06) ในพื้นที่หมู่ที่4 บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดย นายพิลุน ภักดีแดง ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านหินลาด หมู่4 ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้นำหนังสือแจ้งเพื่อขอเก็บข้อมูลแก่ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ช่วยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชนก่อนทำการลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหินลาด หมู่4 เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านของตำบลหินลาด มีทั้งหมด 203 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 708 คน ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากไปทำงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัด


บริบททั่วไป

         หลังจากพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนโดยภาพรวมแล้วน่าอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ บางส่วนทำอาชีพค้าขาย และเป็นข้าราชการ หมู่บ้านสะอาด มีการจัดการขยะตามชุมชนภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชนไม่แออัด มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมาก มีร้านค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว อาทิ การทอผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าไหม การสานไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาดดอกหญ้า มีกลุ่มรีไซเคิลขยะของชุมชน โดยการนำเอาห่อกาแฟที่ทิ้งแล้วมาสานเป็นกระเป๋า การทำกระเป๋าจากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุด นำมาจัดจำหน่ายในชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ครัวเรือนในชุมชน 

 

      ในการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าและทีมงานได้พบกับปราชญ์ชาวบ้าน คือ นายบุญทัน เดชวารีเป็นผู้นำชุมชนด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นผู้ริเริ่มนำอาชีพสานไม้กวาด สานเปล สานกรงนกจากไม้ไผ่เข้าสู่ชุมชน ถือเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นบุคคลตัวอย่างชองชุมชน

สภาพปัญหาของชุมชน

1.ปัญหาถนนทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ

2.ปัญหาไฟฟ้าตามถนนส่องสว่างไม่เพียงพอ

3.ชุมชนมีสินค้าของตนเอง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางราชการในการต่อยอดคุณภาพของสินค้า

4.ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถต่อยอดการขายได้

 

แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.ติดตั้งเสาไฟ/หลอดไฟตามถนนให้เพียงพอเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน

2.พัฒนาและส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนและกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนสืบไป  เช่น ตราโลโก้แบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มี

3.จัดการอบรมในการสร้างแบรนด์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า/จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ให้แก่คนในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP

Video ของตำบล : https://youtu.be/eP-MYp6rwIY

อื่นๆ

เมนู