ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม  2564 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือและชุมชนเพิ่มเติม โดยได้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม  01,02,06  โดยลงพื้นที่ในบ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 และบ้านโนนค้อ หมู่ 8 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงสำรวจ พื้นที่ในบ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 และบ้านโนนค้อ หมู่ 8 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน และยังมีกลุ่มอาชีพที่ทำไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตไม้กวาด โดยวัตถุที่ใช้ทำคือ ดอกหญ้า ไม้ยูคาสำหรับนำมาทำด้าม เชือกฟางและเข็มเย็บกระสอบ แหล่งซื้อดอกหญ้าในการทำไม้กวาดนั้น หาซื้อได้จากท้องตลาดหรือต่างจังหวัด โดยมีการจัดจำหน่ายที่ศูนย์สาทิตการตลาด บ้านโนนค้อหมู่ 8 ตลาดสินค้า OTOP ในตำบล และมีพ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อ ราคาสินค้า 50 บาท/ด้าม  แล้วยังมีในส่วนของ กศน. ตำบลหินลาดนั้น ยังมีการตั้งกลุ่มวิชาชีพระยะสั้น คือการทำไม้กวาดดอกหญ้า จึงทำให้ชาวบ้านมีรายได้ในส่วนของการทำไม้กวาดขายอีกด้วย

สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจบ้านโนนค้อ พบว่าอาชีพส่วนใหญ่คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน อีกทั้งยังมีกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน คือการทำไม้กวาดยาว เพื่อนำไปใช้สอยเองและจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  แล้วข้าพเจ้าและทีมงานยังได้ลงสำรวจแหล่งน้ำและประปาในบ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงสำรวจแหล่งน้ำและประปาในครั้งนี้พบว่า แหล่งน้ำไม่มีขยะ ไม่มีน้ำที่เน่าเสีย มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ในส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ประชาชนให้ความรวมมือเป็นอย่างดี ความเป็นอยู่ในครัวเรือนก็พอกิน พอใช้ ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริม ไม่พบปัญหาด้านชุมชน การลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคในการลงพื้นที่  ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกชาวบ้านต่อไป

 

 

Video ของตำบล : https://youtu.be/eP-MYp6rwIY

อื่นๆ

เมนู