ID03 สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำผ่าน Application U2T

ข้าพเจ้านางสาวกุลธิดา ศานติบูรณ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วยังพบผู้ติดเชื้อภายในตำบลจึงทำให้การทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลลงใน  Application U2T โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เป็นการเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก

โดยการสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจและศึกษาหาข้อมูลของแหล่งน้ำในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากภูมิประเทศของตำบลหินลาด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลุ่มน้ำหลากเกิดจากตะกอนลำน้ำ เชิงเขา สภาพพื้นที่พบว่ามีลักษณะเป็นลานตะพักลำน้ำระดับน้ำต่ำ มีความลาดชันร้อยละ 3 ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้เร็วในตอนบนและช้าในตอนล่าง การไหล่บ่าของน้ำผิวดินช้าตามปกติ ระดับน้ำใต้ดินลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง แหล่งน้ำที่สำคัญมีลำห้วย 3 สาย คือ ลำห้วยเสว ,ลำห้วยน้อย ,และลำห้วยโตง มีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำห้วยถมอ นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง คือ หนองน้ำบ้านหินลาด หนองน้ำเล่นหึง  หนองน้ำเสม็ด และหนองหว้า สระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง และสระน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง เป็นต้น ในส่วนของแหล่งน้ำที่ข้าพเจ้าไปสำรวจนั้นคือ แหล่งน้ำในบ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 

สถานการณ์การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนมีน้อย ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการทําปศุสัตว์สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นวงกว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ การพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ ทำให้ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

อื่นๆ

เมนู