1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID03 หาอัตราส่วนของเนื้อดินที่มีดิน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ

ID03 หาอัตราส่วนของเนื้อดินที่มีดิน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ

ข้าพเจ้านายกรวิทย์ มันอาษา ประเภทนักศึกษา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ทำในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ทำการหาอัตราส่วนของเนื้อดินที่มีดิน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถออกไปลงพื้นที่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ทำงานอยู่ที่มหาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบพัฒนาอาชีพ ครั้งต่อไป

 

ดินแดงหรือดินท้องถิ่นของ  จังหวัดบุรีรัมย์  นับเป็นดินที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผาได้สังเกตจากกลุ่มเตาโบราณกระจายอยู่ทั่วไป และมีโรงงานอิฐที่ใช้ในงานก่อสร้าง   ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  เกิดขึ้นหลายโรง   แต่ละโรงจะใช้วิธีการอัด  รีด  ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เผาอุณหภูมิต่ำ  ประมาณ  800 – 1,000  องศาเซลเซียส  มีความแกร่งพอสมควร  มีสีออกแดงส้มสด  เนื่องจากมีแร่เหล็กผสมอยู่ในเนื้อดินสูง  นับได้ว่าเป็นดินในท้องถิ่นอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว  แสดงความเป็นพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี     มีสีสวยงาม  แต่ปัจจุบันนี้การนำดินชนิดนี้มาใช้มีเพียงการทำอิฐและกระเบื้องเท่านั้น  จึงเป็นที่น่าเสียดายคุณค่าของเนื้อดิน  ซึ่งถ้าหากมีการทดลองพัฒนาเนื้อดิน  เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากการผลิตอิฐและกระเบื้องแล้ว  ก็อาจจะได้เนื้อดินที่สามารถสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นรูปแบบอื่นได้  โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก

 

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทำการหาหาอัตราส่วนของเนื้อดินที่มีดิน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบที่สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาเสร็จ ก็ได้ทำการทดลองปั้นและทดสอบทางกายภาพจากนั้นทำการผลิตจริง

อื่นๆ

เมนู